Zwycięska oferta w przetargu

Zwycięzcą przetargu zostaje ta firma, której oferta przez zamawiającego uznana zostanie za najbardziej zgodną ze specyfikacją, która podana została w toczącym się postępowaniu.

Termin wyłonienia zwycięscy musi być podany w ogłoszeniu przetargowym i specyfikacji, z dokładnością, co do godziny. Jest to warunek konieczny, bowiem wszyscy zainteresowani mają prawo uczestniczyć w tym wydarzeniu na równych prawach, w tym również brać udział w otwarciu ofert.

Choć najważniejszym kryterium wyboru zwycięskiej oferty nie musi być cena, to jednak dość często jest to praktykowane. Wówczas, po otwarciu ofert automatycznie wygrywa najtańsza oferta. Zdarzyć się mogą jednak sytuacje, w których oferent proponuje podejrzanie niską cenę. W takim przypadku, zamawiający ma prawo do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień, w tym próbek materiałów, bądź też referencji od poprzednich kontrahentów. Jeżeli firma nie jest w stanie ich przedstawić, zamawiający jest upoważniony do tego, by odrzucić taką ofertę.

Ponadto, ogłaszający przetargi podlaskie (więcej: http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_voivodship2%3A10) zobowiązany jest też do publikacji informacji o tym, którą ofertę uznał za najkorzystniejszą i ją wybrał spośród wszystkich złożonych ofert. W publikacji takiej znaleźć powinny się:

  • informacje dotyczące samego zamawiającego,
  • informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
  • pełne informacje o wybranym oferencie, włącznie z podaniem jego danych i adresu.

Zawarcie umowy

Po wyłonieniu zwycięskiej oferty, podpisywana jest umowa. Umowa taka, zawarta z wybranym, konkretnym kontrahentem musi być sporządzona każdorazowo w formie pisemnej. Choć w myśl polskich przepisów prawa dopuszczalne jest zawieranie umowy ustnej, to w przypadku postępowań przetargowych muszą być one sporządzone na piśmie. Wymóg ten jeśli nie zostanie spełniony, umowa może zostać uznana za nieważną. Wspomnieć tu trzeba także, że niektóre umowy wymagają również sporządzenia odrębnych aktów notarialnych.

Również informacja o zawarciu umowy powinna zostać opublikowana do powszechnej wiadomości.

Zwycięzcą przetargu zostaje ta firma, której oferta przez zamawiającego uznana zostanie za najbardziej zgodną ze specyfikacją, która podana została w toczącym się postępowaniu
Autor zdjęcia: ThoroughlyReviewed